APV - SAMTLIGA STEG

Arbete på väg (APV) kompetens kravställs av Trafikverket  
och ibland även andra beställare av arbeten som berörs av passerande fordonstrafik.  
Kraven på kompetens ska bidra till en god och säker arbetsmiljö samt en säker och framkomlig trafik för tredje man. Även om benämningen arbete på väg används, gäller kraven även för järnvägs- och gatuprojekt. 

Eftersom risken med passerande fordonstrafik är både hög och komplicerad att hantera, återfinns även krav avseende kompetens enligt ett flertal Arbetsmiljöförfattningar.  
Kompetenskravets syfte är att säkerställa den kompetens  
som krävs för att uppnå: 


 • En säker arbetsmiljö för personal befinner sig bland eller i närheten av passerande fordonstrafik. 
 • Säkerhet och framkomlighet för vägtrafikanter och tredje man.  

 

Grundkompetens består av tre steg. Beroende på arbetes art ska du ha en anpassad kompetens.  

 

Kompetens enligt steg 1 bekräftas av din arbetsgivare med ett kompetensintyg. 

 

Högre kompetenser (Stag 2 och 3) ska bekräftas genom att avlägga ett certifieringsprov hos Trafikverket.  


Kursplats: Ort eller Distans. 

 

Skicka anmälan om intresse. Vi anordnar gärna kurser efter Er förfrågan!

APV Steg 1.1 (tidigare Nivå 1):


Målgrupp: Personal som endast i mindre omfattning är berörda av passerande fordonstrafik


Allmän grundkompetens: 
Alla som utför arbeten på vägen som är upphandlat av Trafikverket ska ha en allmän grundkompetens som består av: 


 • Entreprenörens säkerhetsregler på arbetsplatsen. 
 • Trafikverkets säkerhetskrav på arbetsplatsen. 
 • Hur en säker vägarbetsplats skapas. 
 • Sambandet mellan trafikstörande arbeten och trafikantens behov av trafiksäkerhet och framkomlighet. 

 

Exempel på arbeten där den allmänna grundkompetensen räcker till, är arbeten som i mindre omfattning är berörda av passerande fordonstrafik, till exempel: 


 • Arbeten med tunneldrivning med tillhörande arbete innan påsläpp av trafik. 
 • Brobyggnationer med tillhörande arbete innan påsläpp av trafik. 
 • Montage av och service av anläggningsdelar etcetera.

APV Steg 1.1, 1.2, 1.3 (Tidigare Nivå 1-2) :


Målgrupp:

Personal som endast i mindre omfattning är berörda av passerande fordonstrafik 


Allmän grundkompetens: 
Alla som utför arbeten på vägen som är upphandlat av Trafikverket ska ha en allmän grundkompetens som består av: 


 • Entreprenörens säkerhetsregler på arbetsplatsen. 
 • Trafikverkets säkerhetskrav på arbetsplatsen. 
 • Hur en säker vägarbetsplats skapas. 
 • Sambandet mellan trafikstörande arbeten och trafikantens behov av trafiksäkerhet och framkomlighet. 

 

Exempel på arbeten där den allmänna grundkompetensen räcker till, är arbeten som i mindre omfattning är berörda av passerande fordonstrafik, till exempel: 


 • Arbeten med tunneldrivning med tillhörande arbete innan påsläpp av trafik. 
 • Brobyggnationer med tillhörande arbete innan påsläpp av trafik. 
 • Montage av och service av anläggningsdelar etcetera. 

APV Steg 1.1, 1.2, 1.3 (Tidigare Nivå 1-2):


Målgrupp:

Personal som utför vägarbete och/eller framför väghållningsfordon samt är berörda av passerande fordonstrafik 


Grundkompetens för att få utföra vägarbete och liknande arbeten samt framföra väghållningsfordon.  

 

Personal som utför vägarbete eller liknande arbeten, exempelvis projekteringsuppdrag, ledningsarbeten, på en vägbana eller tillhörande innerslänt (vägslänt) där passerande fordon förekommer, ska utöver allmän grundkompetens: 


 • Inneha en anpassad kompetens för det arbete som personen utför. 
 • Inneha allmänna kunskaper om Trafikförordningen, Vägmärkesförordningen och dess föreskrifter, och kunna specifikt de bestämmelser som gäller för arbetets utförande. Samt kunna Trafikverkets regelverk för aktuellt arbete. 
 • Kunna undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik. 
 • Kunna ta emot instruktion och utföra arbetet som person med steg 2 kompetens förmedlar. 


Exempel på vägarbeten är den som: 


 • Utför anläggningsarbete, exempelvis monterar vägräcken och lägger kantsten. 
 • Medarbetare till person som utför arbeten med steg 2 krav, vakt. 
 • Utför projekterings- eller servicearbeten, monterar vägmärken och utför renhållning. 


Exempel på roller och arbetsuppgifter som behöver uppfylla kompetenskrav i samtliga steg 1 (steg 1.1, 1.2 och 1.3): 


 • Beläggningspersonal. 
 • Utför arbeten i Baskontrakt. 
 • Medarbetare till person med steg 2 krav, lots etcetera. 
 • Utför projekterings- eller servicearbeten. 
 • Vakt som även utför lotsning. 
 • Vägarbetare som framför sitt eget väghållningsfordon. 

 

Förare av väghållningsfordon, avser även fordon som används i planerings- och projekteringssyfte, samt utförare av transporttjänster, ska utöver allmän grundkompetens kunna: 


 • Utföra väghållningsarbete och transporter trafiksäkert, Trafikförordning. 
 • Vilka trafikanordningar som är tillåtna på väghållningsfordon och vägmärkesvagn, Vägmärkesförordning. 
 • Undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik. 
 • Hur väghållningsarbete ska utföras enligt Väglag och Vägförordning. 
 • Tillämpliga delar av Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter (AFS). 
 • Tillämpliga delar i Trafikverkets regelverk för APV. 


Exempel på förare av väghållningsfordon är den som: 


 • Plogar, saltar och sandar. 
 • Transporterar, jordmassor, grus och beläggningsmassa. 
 • Använder servicefordon och utför projekteringsarbeten. 
 • Utför intermittenta arbeten på låg- och normalklassade vägar. 

APV Steg 2.1:


Kompetenskrav på förare av vissa väghållningsfordon.

  

Förare av väghållningsfordon som utför följande arbeten ska genomföra Trafikverkets certifieringsprov med godkänt resultat: 


 • Den som framför väghållningsfordon som är utrustad med energiupptagande skyddsanordning  
  (TMA, monterat på eller draget av fordon). 
 • Den som framför väghållningsfordon, där fordonet aktivt används i intermittent arbetet på skyddsklassade vägar. Kravet gäller även om fordonet saknar intermittent utmärkning. Kravet gäller inte förare av fordon som tillfälligt och kortvarigt besöker arbetsplatsen för att t.ex. leverera varor/material eller transportera personal. 

 

Förare av väghållningsfordon med certifieringskrav ska inneha följande kompetens: 


 • Ha en fördjupad kunskap om kraven som framgår i steg 1. 
 • Kunna hantera energiupptagande skyddsanordning, montering, funktionsläge och hur de används. 
 • Veta hur anordning X5 Gul ljuspil eller pilar ska användas. 
 • Veta hur fordon med energiupptagande skyddsanordning ska placeras på vägbanan, för att uppnå god arbetsmiljö och säkerhet för trafikanter. 
 • Kunna kommunicera på svenska och med andra förare av väghållningsfordon som ingår i aktuellt utförande. 


Certifikatet gäller i 4 år.

APV Steg 2.2 (Tidigare delar av Nivå 3A):


Kompetenskrav på vissa personer som ansvarar för arbetet med trafik- och skyddsanordningar samt trafikdirigering 

 

Personal som svarar för följande arbeten ska utföra Trafikverkets certifieringsprov med godkänt resultat: 


 • Utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar på en fast arbetsplats. 
 • Utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar som är nödvändiga vid trafikdirigering. Exempelvis handhavande av trafiksignal. 
 • Se till att fordon som utför rörliga- och intermittenta arbeten eller arbeten med intermittent utmärkning är rätt utrustade för aktuellt arbete. 
 • Personal som leder och instruerar medhjälpare med steg 1 kompetens med den praktiska hanteringen av trafik- och skyddsanordningar eller de personer som utför trafikdirigering, exempelvis vakt och lotsförare. 


Personal med certifieringskrav ska ha följande kompetens: 


 • Ha en fördjupad kunskap av kraven som framgår i steg 1. 
 • Kunna tillämpa gällande författningskrav (TrF, VMF, AML, VägL och så vidare). 
 • Kunna tillämpa Trafikverkets regler för trafik- och skyddsanordningar samt trafikdirigering. 
 • Förstå funktion och begränsningar av energiupptagande skydd samt kunna utföra montage i enlighet med skyddets monteringsanvisningar. 
 • Kunna kommunicera på svenska. 
 • Kunna utföra daglig tillsyn och egenkontroll, samt kunna dokumentera utförd syn och kontroll. 
 • Kunna leda och instruera personal med steg 1 kompetens. 
 • Kunna tillämpa aktuell arbetsmiljöplan, arbetsberedning, eller ritning som visar hur trafik- och skyddsanordningar ska placeras. 
 • Kunna tillämpa hur trafik- och skyddsanordningar utplaceras för att uppnå en god arbetsmiljö, god säkerhet och acceptabel framkomlighet för trafikanter. 


Certifikatet gäller i 4 år 

 

APV Steg 3 (Tidigare Nivå 4) :


Kompetens- och certifieringskrav för vissa roller inom styra och leda entreprenader och projekteringstjänster (förkortas APV 3.0) 


Kompetenskravet är riktad till både projekterings- och entreprenaduppdrag. Personal som entreprenör eller konsult har utsett ska genomföra certifieringsprov för följande arbetsuppgifter: 


 • Styra och leda personalgrupper i steg 2, utföra arbetsberedningar med mera. 
 • Tillvarata trafikanternas behov under projektering, byggande och framtida underhåll. 
 • Utföra byggplatsuppföljning, byggledning eller leveransuppföljning inom APV-området. 
 • Svarar för aktuell trafikinformation. 

 

Certifierad person i steg 3 ska ha följande kompetens: 


 • Kunna förstå och tillämpa gällande författningskrav, Allmänna Bestämmelser, Trafikverkets regler för trafik- och skyddsanordningar och de krav som framgår i aktuellt förfrågningsunderlag. Utöver fördjupade grundkunskaper enligt steg 1 samt steg 3 så skall även ingå, Vägsäkerhetsförfattningar och Vägtunnelförfattningar när den upphandlade objektet innehåll TEN-T väg och tunnel. 
 • Kunna i planerings- och projekteringsfasen beakta och minimera de konflikter som kan uppstå i byggfasen och kommande underhållsåtgärder mellan arbetsmiljöns krav och trafikanternas behov.   
 • Kunna utföra löpande riskanalyser. 
 • Kunna utföra skriftlig arbetsberedning, eller kunna redovisa varför skriftlig arbetsberedning inte behöver utföras, enligt krav i förfrågningsunderlag. 
 • Kunna utföra, till certifierad personal i steg 2, en ritning eller skiss som visar hur nödvändiga trafik- och skyddsanordningar ska utplaceras för att uppnå en god arbetsmiljö, samt god säkerhet och acceptabel framkomlighet för trafikanter. 
 • Kunna förstå sambandet mellan trafikstörande arbeten och trafikanternas behov av trafiksäkerhet och framkomlighet. 
 • Kunskaper om de åtgärder som planering och information kan bidra till att förbättra säkerheten och framkomligheten för trafikanter. 
 • Kunna hantera Trafikverkets webbsystem för trafikinformation. 
 • Kunna kommunicera på svenska. 


Certifikatet gäller i 4 år 

Kompetens för utförare av vinterväghållning:


SIK Kompetenskrav, praktiskt utföra vinterväghållning,  
förare i vägklass 1-3 

 

Förare som utför praktisk vinterväghållning i vägklass 1-3 ska ha kompetens för uppgiften. Kravställd kompetens ska certifieras genom ett certifieringsprov enligt kompetenskrav nedan. 

 

Kunna metoder, utrustning och materials lämplighet vid varierande väder och vägförhållanden samt självständigt utföra vinterväghållning i praktiken. 


 • Bärande maskiner och dess användningsområde. 
 • Plogtyper. lämplighet vid olika typer av väder och vägar. Exempelvis typer av plogskär, lämplighet vid olika väglag, koppling, inställning av plog och skär. 
 • Saltspridningsmetoder, lämplighet vid olika typer av väder och väglag. Exempelvis lastning, funktion, inställning, kalibrering av saltspridare. Lämpliga mängder och bredder vid saltning. 
 • Mekanisk halkbekämpning, lämplighet vid olika typer av väder och vägar, lämpliga material och mängder. 
 • Principskillnad för vinterväghållning mellan vintervägklass 1-3, 4-5 och GC-väg. 
 • Grundläggande meteorologi, såsom temperatur, fuktighet, nederbörd/nederbördstyper, vind, lufttryck, varm/kallfronter och vägförhållandenas påverkan på framkomlighet och trafiksäkerhet. 
 • Principer för förebyggande halkbekämpning. 


Certifieringen gäller i 6 år